Instructiuni completare formular (084)

ORDIN
pentru aprobarea Procedurii privind organizarea si inscrierea in cadrul Registrului RO e-Factura, precum si a modelului, continutului si instructiunilor de completare ale formularului (084)
„Cerere privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura/renuntarea la cererea privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura”
In temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, functionarea si implementarea sistemului national privind factura electronica RO e-Factura si factura electronica in Romania, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cartii de identitate a vehiculului si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere in vederea introducerii pe piata, punerii la dispozitie pe piata, inmatricularii sau inregistrarii in Romania, precum si supravegherea pietei pentru acestea si in temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
avand in vedere avizul conform al Ministerului Finantelor comunicat prin Adresa nr. 742.266 din 27.10.2021,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. 1. — Se aproba Procedura privind organizarea si inscrierea in cadrul Registrului RO e-Factura, prevazuta in anexa nr. 1.
Art. 2. — Se aproba modelul si continutul formularului (084) „Cerere privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura/renuntarea la cererea privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura”, prevazut in anexa nr. 2.
Art. 3. — Formularul prevazut la art. 2 se completeaza si se transmite conform instructiunilor de completare prevazute in anexa nr. 3.
Art. 4. — Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularului mentionat la art. 2 sunt prevazute in anexa nr. 4.
Art. 5. — Anexele nr. 1—4 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 6. — Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale regionale ale finantelor publice si unitatile fiscale subordonate acestora vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 7. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
Mirela Calugareanu

Bucuresti, 27 octombrie 2021.
Nr. 1.713

PROCEDURA
privind organizarea si inscrierea in cadrul Registrului RO e-Factura

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

1. Operatorii economici, respectiv orice entitate care desfasoara o activitate economica constand in executarea de
lucrari, livrarea de bunuri/produse si/sau prestarea de servicii, care emit facturi electronice catre alti operatori economici (relatii B2B), pot opta pentru transmiterea facturilor electronice catre destinatari folosind sistemul national privind factura electronica RO e-Factura, in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, functionarea si implementarea sistemului national privind factura electronica
RO e-Factura si factura electronica in Romania, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cartii de identitate a vehiculului si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere in vederea introducerii pe piata, punerii la dispozitie pe piata, inmatricularii sau inregistrarii in Romania, precum si supravegherea pietei pentru acestea (denumita in continuare ordonanta de urgenta).
2. Emitentul facturii electronice, care opteaza pentru transmiterea acesteia in sistemul national privind factura electronica RO e-Factura, este obligat sa fie inregistrat in Registrul operatorilor care au optat pentru utilizarea sistemului national privind factura electronica RO e-Factura (denumit in continuare Registrul RO e-Factura), potrivit dispozitiilor art. 10 alin. (2) din ordonanta de urgenta.
3. In vederea utilizarii sistemului national privind factura electronica RO e-Factura, atat emitentul facturii electronice, cat si destinatarul acesteia trebuie sa fie inregistrati in Registrul RO e-Factura.
4. Prezenta procedura se aplica de catre organele fiscale centrale subordonate Agentiei Nationale de Administrare
Fiscala, in a caror evidenta sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe operatorii economici de la pct. 1.

CAPITOLUL II
Registrul RO e-Factura

5. In temeiul dispozitiilor art. 10 alin. (5) din ordonanta de urgenta, Agentia Nationala de Administrare Fiscala organizeaza Registrul RO e-Factura.
6. Registrul RO e-Factura este gestionat, din punct de vedere informatic, cu ajutorul aplicatiei informatice puse la dispozitie de Centrul National pentru Informatii Financiare din cadrul Ministerului Finantelor.
7. Registrul RO e-Factura este public si se afiseaza pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
8. Registrul cuprinde urmatoarele informatii:
a) codul de identificare fiscala al operatorului economic sau codul de inregistrare in scopuri de TVA, in situatia in care acesta este inregistrat in scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal);
b) denumirea/numele si prenumele operatorului economic;
c) adresa domiciliului fiscal al operatorului economic;
d) data la care operatorul economic a solicitat inregistrarea in Registrul RO e-Factura;
e) data inscrierii in Registrul RO e-Factura.
9. Registrul se actualizeaza permanent, pe baza cererilor de inregistrare in Registrul RO e-Factura depuse de operatorii economici si a informatiilor detinute de organele fiscale cu privire la radierea contribuabililor din Registrul contribuabililor/platitorilor.

CAPITOLUL III
Inscrierea in Registrul RO e-Factura si radierea din Registrul RO e-Factura

10. Inscrierea in Registrul RO e-Factura se face prin transmiterea formularului (084) „Cerere privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura/renuntarea la cererea privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura”, avand bifata sectiunea III.
11. Formularul (084) „Cerere privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura/renuntarea la cererea privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura” se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanta, potrivit legii.
12. Operatorul economic care a optat pentru utilizarea sistemului national privind factura electronica RO e-Factura este inscris in Registrul RO e-Factura incepand cu data de 1 a lunii urmatoare transmiterii formularului (084).
13. De la momentul inscrierii in Registrul RO e-Factura, emitentul dobandeste si calitatea de destinatar.
14. (1) Operatorii economici pot sa renunte la cererea privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura pana la data inscrierii acestora in Registrul RO e-Factura, respectiv pana la data de 1 a lunii urmatoare transmiterii cererii de inregistrare, prin transmiterea unui nou formular (084), avand bifata sectiunea IV „Renuntare la cererea privind inregistrarea in Registrul operatorilor care au optat pentru utilizarea sistemului national privind factura electronica (Registrul RO e-Factura)” si completata cu numarul si data inregistrarii formularului initial (084) prin care operatorul economic a solicitat inregistrarea in Registrul RO e-Factura.
(2) Operatorii economici care au renuntat la cererea privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura in termenul prevazut la alin. (1) nu vor mai fi inscrisi in acest registru.
15. Operatorii economici sunt radiati din Registrul RO e-Factura de la data radierii din Registrul contribuabililor/ platitorilor, potrivit legii.

CAPITOLUL IV
Modul de furnizare a informatiilor din Registrul RO e-Factura

16. Registrul RO e-Factura permite urmatoarele:
a) consultarea informatiilor pentru fiecare operator economic in parte, identificat prin codul de identificare fiscala sau prin codul de inregistrare in scopuri de TVA, in situatia in care acesta este inregistrat in scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal;
b) furnizarea, prin servicii web, a informatiilor din Registrul RO e-Factura. Interogarea registrului se face pe baza unei liste care contine codul de identificare fiscala al operatorului economic. Raspunsul serviciului web furnizeaza informatii privind denumirea/numele, prenumele si adresa la care isi are domiciliul fiscal fiecare operator economic care figureaza in registru, starea (figureaza/nu figureaza) la data solicitata de catre persoanele interesate, precum si intervalul de inregistrare corespunzator datei solicitate. Termenii si conditiile de utilizare a serviciului web de furnizare a informatiilor, in conditiile prezentului ordin, se publica pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
17. Mesajele care se afiseaza la consultarea informatiilor pentru fiecare operator economic in parte cuprind informatii privind starea actuala, din ziua solicitarii, a operatorului economic despre care se solicita informatiile, respectiv calitatea de operator inregistrat in Registrul RO e-Factura sau de operator neinregistrat in Registrul RO e-Factura.
18. Pentru furnizarea informatiilor din acest registru, la solicitarea oricarei persoane interesate, pe pagina de internet www.anaf.ro /Informatii publice/Informatii privind agentii economici se publica un mesaj de informare de tipul:
„Operatorul economic (denumire/nume, prenume), cu domiciliul fiscal …………, identificat prin codul de identificare fiscala/codul de inregistrare in scopuri de TVA …………….., figureaza la data de ………….. (data solicitarii) ca operator inregistrat in Registrul RO e-Factura.”
19. Pentru furnizarea informatiilor privind operatorii economici care nu figureaza in registru, se publica un mesaj de informare de tipul:
„Operatorul economic (denumire/nume, prenume), cu domiciliul fiscal …………………, identificat prin codul de identificare fiscala/codul de inregistrare in scopuri de TVA ………………………., nu figureaza la data de ………………… (data solicitarii) ca operator inregistrat in Registrul RO e-Factura.”

INSTRUCTIUNI
de completare a formularului (084) „Cerere privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura/renuntarea la cererea privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura”

Formularul (084) „Cerere privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura/renuntarea la cererea privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura” se completeaza si se transmite de catre operatorii economici, respectiv orice entitati care desfasoara activitate economica constand in executarea de lucrari, livrarea de bunuri/produse si/sau prestarea de servicii, care emit facturi electronice catre alti operatori economici (relatii B2B) si care opteaza, in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, functionarea si implementarea sistemului national privind factura electronica RO e-Factura si factura electronica in Romania, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cartii de identitate a vehiculului si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere in vederea introducerii pe piata, punerii la dispozitie pe piata, inmatricularii sau inregistrarii in Romania, precum si supravegherea pietei pentru acestea (denumita ordonanta de urgenta), pentru transmiterea acestora catre destinatari folosind sistemul national privind factura electronica RO e-Factura.

Formularul se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanta, potrivit legii.
Completarea formularului se face astfel:

Sectiunea I „Date de identificare a operatorului economic”
Caseta „Denumire/Nume, prenume” se completeaza cu denumirea operatorului economic, respectiv orice entitate care desfasoara activitate economica constand in executarea de lucrari, livrarea de bunuri/produse si/sau prestarea de servicii, care emite facturi electronice catre alti operatori economici (relatii B2B) si care opteaza pentru transmiterea acestora catre destinatari folosind sistemul national privind factura electronica RO e-Factura.
Caseta „Cod de identificare fiscala” se completeaza cu codul identificare fiscala atribuit operatorului economic, conform legii, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta. In situatia in care operatorul economic este inregistrat in scopuri de TVA, se completeaza cu codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, inscris in certificatul de inregistrare in scopuri de TVA. In situatia in care formularul se completeaza de catre imputernicit/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal, desemnat potrivit legii, se inscriu codul de identificare fiscala/codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit de organul fiscal competent operatorului economic pentru care se completeaza formularul, precum si datele de identificare ale acestuia.
Caseta „Domiciliul fiscal” se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal al operatorului economic.

Sectiunea II „Reprezentare prin imputernicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal”
Se marcheaza cu „X” in functie de reprezentarea contribuabilului in relatia cu organul fiscal, prin imputernicit/ reprezentant legal/reprezentant fiscal, si se inscriu numarul si data inregistrarii la organul fiscal, de catre imputernicit, a actului de imputernicire, in original sau in copie legalizata, sau numarul si data documentului care atesta calitatea de reprezentant legal/reprezentant fiscal, dupa caz.
Date de identificare
Se completeaza cu datele de identificare ale imputernicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal, dupa caz.

Sectiunea III „Cerere privind inregistrarea in Registrul operatorilor care au optat pentru utilizarea sistemului national privind factura electronica (Registrul RO e-Factura)” se bifeaza de catre operatorii economici, respectiv orice entitati care desfasoara activitate economica constand in executarea de lucrari, livrarea de bunuri/produse si/sau prestarea de servicii, care solicita inregistrarea in Registrul RO e-Factura, conform prevederilor art. 10 alin. (2) din ordonanta de urgenta, in vederea utilizarii sistemului national privind factura electronica RO e-Factura in relatiile comerciale cu alti operatori economici (B2B).

Sectiunea IV „Renuntare la cererea privind inregistrarea in Registrul operatorilor care au optat pentru utilizarea sistemului national privind factura electronica (Registrul RO e-Factura)” se bifeaza de catre operatorii economici care au solicitat inregistrarea in Registrul RO e-Factura in vederea utilizarii sistemului national privind factura electronica RO e-Factura in relatiile comerciale cu alti operatori economici (B2B), in conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) din ordonanta de urgenta, si care, pana la data inscrierii in acest registru, respectiv pana la data de 1 a lunii urmatoare transmiterii cererii privind inregistrarea, renunta la inregistrarea in registru. Se completeaza cu numarul si data inregistrarii formularului (084) prin care operatorul economic a solicitat inregistrarea in Registrul RO e-Factura. Caseta „Numele persoanei care face declaratia” se completeaza cu numele persoanei care intocmeste formularul (084).
Caseta „Functia/Calitatea” se completeaza cu functia/calitatea pe care o are persoana care intocmeste formularul (084).
In situatia in care formularul (084) se completeaza de catre imputernicit/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal, desemnat potrivit legii, se inscrie „Imputernicit”, „Reprezentant legal” sau „Reprezentant fiscal”, dupa caz.

CARACTERISTICI
de editare, modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularului (084)
„Cerere privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura/renuntarea la cererea privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura”

1. Denumirea formularului: (084) „Cerere privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura/renuntarea la cererea privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura”
2. Caracteristici de editare: se utilizeaza echipament informatic pentru completare si editare.
3. Se utilizeaza de operatorii economici, respectiv orice entitate care desfasoara o activitate economica constand in executarea de lucrari, livrarea de bunuri/produse si/sau prestarea de servicii, care solicita inregistrarea in Registrul RO e-Factura, conform prevederilor art. 10 alin. (2) din ordonanta de urgenta, in vederea utilizarii sistemului national privind factura electronica RO e-Factura in relatiile comerciale cu alti operatori economici (B2B) si care, dupa caz, renunta la cererea privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura.
4. Se completeaza si se transmite de catre operatorul economic sau de imputernicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal al acestuia, dupa caz.
5. Organul fiscal competent are acces la informatiile din formular prin accesarea Registrului RO e-Factura.
6. Se arhiveaza in format electronic.

Sursa: mfinante.gov.ro